0
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 • Nákup v internetovom obchode Trifit-za môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
 • Predávajúci: spoločnosť Trifit-Za, so sídlom Republiky 1049/16, 010 01 Žilina, IČO – 31611494, IČ DPH – SK2020444162. Spoločnosť je zapísaná v  registri  v Žiline , pod číslom 3900/L.
 • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu Trifit-za.
   

 

ORGÁN DOZORU

 
                             Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
                             Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

                             Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 
                             odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
                             tel. č.: 041/ 7632 130 
                             fax č.: 041/ 7632 139 
                             e-mail: 
za@soi.sk
 

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU
 

 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu Trifit-za.
 • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese obchod@trifit-za.sk , telefonicky na čísle 0905 443 962 ).
 • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 2 pracovných dní bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom, za účelom potvrdenia objednávky.
 • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
 • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
   
 • Každá objednávka musí obsahovať:
  • Meno kupujúceho
  • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
  • Telefonické číslo alebo email
  • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
  • Počet kusov z každej položky tovaru
  • Dátum vystavenia objednávky
  • Spôsob úhrady za tovar
  • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
    
 • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
  • IČO a SK DIČ spoločnosti
  • Kontaktnú osobu a telefón
  • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
    
 • Ďalšie informácie o objednávaní tovaru nájdete v sekcii AKO NAKUPOVAŤ.
   

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
 

 • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
   

   

  • predfaktúrou
  • osobne na predajni
  • dobierkou
    
 • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode Trifit-Za.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
   

DODACIE PODMIENKY
 

 • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom ( rozvozom Žilina, kuriérom alebo osobne).
 • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
 • pri osobnom odbere bude kupujúci vyzvaný e-mailom alebo telefonicky, pri  objednaní do 14 hod. možnosť dodania v ten istý deň.
 • V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohoto termínu.
 • Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.
 •  Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
 • 5,50 € pri zaslaní kuriernou službou pri platbe vopred na predfaktúru, ak je celková hodnota objednávky do 240,- € a hmotnosť nad 5 Kg.
 • 2,90 € pri zaslaní kuriernou službou pri platbe vopred na predfaktúru, ak je celková hodnota objednávky do 120,- € a hmotnosť do 5 Kg.
 • 0,- €  pri zaslaní kuriernou službou pri platbe vopred na predfaktúru, ak je celková hodnota objednávky nad 120,- € a hmotnosť do 70 Kg.
 • 0,- € pri zaslaní kuriernou službou a platbe vopred na predfaktúru, ak je celková hodnota objednávky nad 240,- €
 • 6,50 € pri zaslaní kuriernou službou na dobierku a hmotnosti do 5 Kg.
 • 0,- € pri zaslaní kuriernou službou na dobierku nad 600 € a hmotnosti do 5 Kg.
 • pri nadrozmernom tovare možná platba len na predfaktúru.
 • DODACIE PODMIENKY ŽILINA:
 • 0,- € pri osobnom odbere na predajni M.R. Štefánika 13, na základe telefonickej, alebo mailovej výzvy.
 • Rozvoz Žilina: v Žiline Vám tovar doručíme do 24 hodín od zaslania objednávky, cena dopravy 2,40 €.

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Poučenie o odstúpení od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy (objednávky) bez uvedenie dôvodu do 14 dní.

 

Lehota na odstúpenie uplynie po 14 dňoch odo dňa doručenia posledného dielca / tovaru k Vám alebo Vami určenej tretej osobe.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie nás prosím čo najskôr informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením o odstúpení a to napríklad pomocou vzorového dokumentu, ktorý ste obdŕžali spolu s tovarom, alebo ktorý si môžete stiahnuť z našej stránky. Informovať nás môžete prostredníctvom nasledujúcich kontaktov: Trifit-Za s.r.o., Republiky 1049/16, 010 01 Žilina, tel.: 0905 443 962, e-mail: obchod@trifit-za.sk

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2.Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy a doručení kompletného tovaru Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavne kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní spôsobom, aký ste si vybrali pri odstúpení od zmluvy.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

3.Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy

Tovar, od ktorého chcete odstúpiť nám zašlite na adresu: Trifit-Za s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina, tel.: 0905 443 962, e-mail: obchod@trifit-za.sk a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 

Prosím berte na vedomie, že podľa §7, ods.6, písmeno i.) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil alebo  mu bol elektronickým spôsobom sprístupnený.

REKLAMÁCIE A SERVIS
 

 • ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY
 • Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len o predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 • V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
 • Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 • Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 • Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 • Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 • Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 • Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
 • Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 • Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
  3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 • Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 • Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
 • Kontakt Trifit-Za s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina, tel.: 0905 443 962, e-mail: obchod@trifit-za.sk

SÚHLAS S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI
Za súhlas s obchodnými podmienkami dodávateľa sa rozumie uskutočnenie objednávky a registrácia do internetového obchodu www.trifit-za.sk

 

Záruka 3 roky na vybrané produkty Canon:

 

Promo akcia a Organizátor

1.    Organizátorom Promo akcie je spoločnosť Canon Europa N.V. so sídlom na Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandsko (ďalej len „Canon“). 

2.    K nasledujúcim vybraným výrobkom Canon (ďalej len „Vybrané výrobky“) sa v rámci tejto Promo akcie na 3-ročnú záruku (ďalej len „Promo záruka“) ponúka buď: 

        o    Dvojročné predĺženie príslušnej jednoročnej komerčnej záruky Canon - Európskeho záručného systému (ďalej len „EWS“); alebo 

        o    Rozšírenie servisných služieb a dvojročné predĺženie Európskeho záručného systému EWS

3.    Ak nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak (vo forme predĺženia záruky a/alebo rozšírenia servisných služieb), na záručné služby, ktoré sa poskytujú v rámci tejto Promo záruky, sa vzťahuje znenie Európskeho záručného systému EWS. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi podmienkami služieb poskytovaných v rámci tejto Promo záruky a služieb poskytovaných v rámci EWS majú prednosť služby poskytované v rámci tejto Promo záruky. 

        Trvanie akcie

4.    Vybrané výrobky musia byť zakúpené na Území akcie (ktoré je definované nižšie) v období od 1. apríla 2016 do 31. 12. 2019. Dátum kúpy výrobku je potrebné doložiť platným dokladom o kúpe. Upozorňujeme Vás, že výrobky je potrebné zaregistrovať do 30 dní odo dňa kúpy. 

        Územie akcie 

5.    Vybrané výrobky musia byť zakúpené a zaregistrované na adrese v jednej z nasledujúcich krajín na Území akcie: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo. 

        Vybrané výrobky

6.    Táto Promo záruka sa vzťahuje na nasledujúce Vybrané výrobky (ďalej len „Vybrané výrobky“) spoločnosti Canon: 

 

 

 

http://www.bosscan.cz/virtual_katalog/SK/mobile/index.html
*
Akciové produkty

toner CANON C-EXV47Y yellow iRAC250/iRAC

toner CANON C-EXV47Y yellow iRAC250/iRAC255/iRAC350/iRAC351/iRAC355 Toner CANON EXV - 47 yellow pre image RU...

89.60 EUR s DPH

toner CANON C-EXV47M magenta iRAC250/iRA

toner CANON C-EXV47M magenta iRAC250/iRAC255/iRAC350/iRAC351/iRAC355 Toner CANON EXV - 47 magenta pre image R...

89.60 EUR s DPH

toner CANON C-EXV47C cyan iRAC250/iRAC25

toner CANON C-EXV47C cyan iRAC250/iRAC255/iRAC350/iRAC351/iRAC355 Toner CANON EXV - 47 cyan pre image RUNN...

89.60 EUR s DPH

Canon iRA-C5235i

Canon iRA-C5235i   PROMO - vystavený stroj v dobrom st...

1 220.00 EUR s DPH

Zobraziť všetky akcie >>
Kontaktné údaje

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Trifit-Za s.r.o
M.R.Štefánika 8390/13
010 01 Žilina
Volajte:
Tel.
tel0905 360 645
mobil
tel0905 443 962
Píšte:
E-mail
eobchod@trifit-za.sk
Kontaktný formulár

*Meno:

*E-mail:

Váš telefón:

*Vaša správa/otázka:
*Kontrolný kód:
 
9034

Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.
*údaje musia byť vyplnené
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok